Usnesení SD o převodech bytů do OV po 31.12.2020

Informace o převodech družstevních bytů do vlastnictví člena družstva po 31.12. 2020

Na shromáždění delegátů družstva dne 18.6. 2020 bylo schváleno následující usnesení:

Člen družstva, jemuž vznikl na základě obecně závazných právních předpisů a na základě výzvy podané do 30.6. 1995 nárok na převod družstevního bytu do vlastnictví, má právo tento nárok vůči družstvu uplatnit kdykoliv i po termínu 31.12. 2020, v němž končí zákonná promlčecí lhůta. Nárok se vztahuje i na právní nástupce členů družstva (nabyvatelé družstevního podílu, dědicové apod.). Družstvo je povinno i po 31.12. 2020 za podmínek stanovených stanovami družstva, vnitrodružstevními předpisy nebo zákonnou úpravou žádosti o převod vyhovět a byt do vlastnictví člena převést.

V praxi to znamená, že družstvo bude v případě zájmu člena družstva převádět nadále družstevní byty do vlastnictví členů družstva i po 31.12. 2020.