Shromáždění delegátů 18.6.2024 v malém sále MěKS Tišnov

Představenstvo

KVĚTNICE, stavebního bytového družstva

Mlýnská 666, 666 01 Tišnov

Vás zve na

S H R O M Á Ž D Ě N Í D E L E G Á T Ů

konané

v ú t e r ý dne 18. června 2024 v 17,00 hodin

v malém sále Městského kulturního střediska v Tišnově, Mlýnská 152

Program jednání:

1. Zahájení shromáždění delegátů, volba předsedajícího

2. Schválení programu shromáždění delegátů

3. Volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele

4. Zpráva mandátové komise

5. Kontrola usnesení SD ze dne 6.6.2023

6. Zpráva PD o činnosti a hospodaření družstva v roce 2023 včetně schválení

řádné účetní závěrky za rok 2023

7. Zpráva kontrolní komise

8. Přestávka

9. Diskuse

10. Usnesení, závěr

Žádáme o potvrzení Vaší účasti telefonicky, e-mailem nebo zasláním návratky do 11.6.2024.

V Tišnově 29.5.2024

JUDr. Miloš S o b o t k a v.r.

předseda družstva

Iva M ň a č k o v á v.r.

místopředseda představenstva