KVĚTNICE, stavební bytové družstvo oslavilo šedesáté výročí vzniku

Dne 5.2.2020 oslavilo družstvo KVĚTNICE, stavební bytové družstvo v Tišnově šedesáté výročí svého vzniku, což si zaslouží ohlédnutí za historií družstva.

Od poloviny roku 1959 se na základě zákona č. 27/1959 Sb. o družstevní bytové výstavbězačala vytvářet družstva občanů sdružených pod národní výbory měst a obcí a družstva zaměstnanců podniků k uspokojení potřeby nového bydlení jejich členů. V Tišnově bylo na ustavující členské schůzi družstva dne 23.5.1959 založeno Stavební bytové družstvo občanů v Tišnově a následně schváleno radou ONV v Tišnově dne 24.6.1959. Do podnikového, nyní obchodního rejstříku, bylo takto založené družstvo zapsáno dne 5.2.1960, čímž právně vzniklo a od tohoto data se odvíjí jeho šedesátiletá historie. Obdobně v té době vznikla stavební bytová družstva občanů v Kuřimi a ve Veverské Bítýšce. Rozvojem podniků TOS Kuřim a RICO Veverská Bítýška a řešením potřeby bytů pro nové zaměstnance došlo k převodu těchto dvou družstev občanů pod tyto podniky s názvy VÝHLED a SVRATKA.

V sedmdesátých letech pak probíhala integrace stavebních bytových družstev do větších celků a tím došlo ke sloučení těchto 3 družstev do jednoho s novým názvem KVĚTNICE, stavební bytové družstvo se sídlem v Tišnově. Dále touto integrací byly do družstva KVĚTNICEpřičleněny i menší celky z okolních obcí, které dříve vlastnily místní JZD, státní statky, státní lesy a podobně. Šlo o bytové domy v Předklášteří, Čebíně, Drásově, Českéa Domašově.

Původní sídlo družstva KVĚTNICE bylo na ulici U Humpolky v Tišnově, se zvětšením družstvabyly zakoupeny 2 rodinné domy v ulicích Brněnská 150 a Mlýnská 666 propojené dvorním traktem a jejich úpravou vzniklo nové sídlo družstva. V Kuřimi byl původní provoz družstvav ulici U Stadionu 941 po vystavění sídliště přemístěn do nových samostatných prostor Popkova 1008 a jako kancelář družstva jepro množství bytů v Kuřimi v provozu dodnes. Ve Veverské Bítýšce je stále majetkem družstva dřívější správní budova na sídlišti Na Bítýškách 326. Složitost služeb poskytovaných zaměstnanci správy družstva v Tišnově ve dvou budovách byla vyřešena generální rekonstrukcí budovy na ulici Mlýnská 666 a sestěhováním zaměstnanců do jedné budovy v roce 2015.

Během činnosti právních předchůdců a následně družstva KVĚTNICE bylo postaveno dodavatelsky nebo svépomocí celkem 2 463 bytových jednotek o velikosti 1+1 až 4+1 v celkem 107 bytových dvou až dvanácti poschoďových domech a v menším počtu i v rodinných domech ve jmenovaných lokalitách severozápadní části okresu Brno-venkov. Po roce 1990 byla výstavba družstevních bytů pozastavena z důvodu zastavení finanční podpory výstavby státem a byla možná pouze z finančních prostředků stavebníka, což byl důvod, že pro členskou základnu nebydlících byla tato forma výstavby cenově nedostupná. Nové bytové jednotky vznikají jednotlivě pouze vestavbami do stávajících půdních prostor, případně nástavbami na náklady vlastníků. Po roce 1990 se bytová družstva setkávala i s tím, že na bytové družstevnictví bylo neprávem a mnohdy i z neznalosti této problematiky, nahlíženo jako na něco, co je překonáno a je pozůstatkem minulosti. Přitom bytová družstva a družstevní principy, které po celém světě fungují více než 170 let, nejsou prázdné a překonané pojmy a družstevní nájemní bydlení má své výhody. Řada představitelů státu, státní správy i politických stran si začíná uvědomovat, že při správně nastavené finanční podpoře družstevní bytové výstavby, by mohla i v současné době bytová družstva nabídnout tolik potřebné a chybějící cenově dostupné bydlení.

Po roce 1990 však postupně probíhala i rozsáhlá revitalizace (zateplení a nové nátěry fasád, nové lodžie či balkony) většiny stávajících domů ve vlastnictví či ve správě družstva, kdy byl mimo jiné k lepšímu změněn do té doby uniformní vzhled jednotlivých domů, což se projevuje pestrostí a různorodostí jednotlivých sídlišť.

Novými zákonnými úpravami od roku 1994 došlo dále k transformaci bytového družstevnictví a k umožnění převodů družstevních bytů do osobního vlastnictví jednotlivých družstevníků. Od tohoto roku souběžně s převody družstevních bytů do osobního vlastnictví zajišťovalo družstvo i ustavení společenství vlastníků v jednotlivých domech jako samostatných právnických osob. Tím také došlo postupně k modifikaci činností zajišťovaných družstvem, kdy vedle uspokojování bytových potřeb svých členů družstvo provádí smluvní správu bytového fondu pro společenství vlastníků v původních družstevních domech, příp. i v domech nedružstevních. V současné době má družstvo KVĚTNICE 405 členů, spravuje celkem 2.374 bytů v Tišnově, Kuřimi, Veverské Bítýšce, Předklášteří, Čebíně, Drásově, České a Domašově, z toho 2007 bytů ve vlastnictví a 367 družstevních bytů a vykonává smluvní správu pro 91 společenství vlastníků v těchto městech a obcích. Tuto správu zajišťuje družstvo v současné době osmi kvalifikovanými a zkušenými zaměstnanci.

Družstvo KVĚTNICE je dlouhodobě členem Svazu českých a moravských bytových družstev, kdy členství v tomto svazu přináší družstvu a jím spravovaným společenstvím vlastníků zázemí a metodickou podporu ve složité a komplikované oblasti správy bytového fondu. Prostřednictvím tohoto členství mohou členové sdílet a řešit společné problémy ve všech oblastech dotýkajících se bydlení. V rámci tohoto svazu, a tedy v rámci bytových družstev v České republice se družstvo KVĚTNICE řadí mezi středně velká družstva. Pro své členy a pro společenství vlastníků družstvo dlouhodobě představuje odborně zdatného, stabilního a profesionálního partnera s jasnou historií a perspektivou.

Oslava šedesátého výročí vzniku družstva svědčí o dobré a záslužné činnosti družstevníků, zaměstnanců i funkcionářů družstva, za kterou jsou vidět uvedené výsledky. V celé historii družstva se vystřídalo 10 předsedů, 74 členů představenstva a množství zaměstnanců.

Šedesát roků činnosti družstva KVĚTNICE je za námi a představenstvo družstva věří, že neméně úspěšné a dlouhé období stojí před námi.