Pozvánka na shromáždění delegátů

Představenstvo
KVĚTNICE, stavebního bytového družstva
Mlýnská 666, 666 01 Tišnov

Zve delegáty na

S H R O M Á Ž D Ě N Í   D E L E G Á T Ů

konané

v ú t e r ý dne 21. června 2022 v 17,00 hodin

ve velkém sále Městského kulturního střediska v Tišnově, Mlýnská 152

Program jednání:

1. Zahájení shromáždění delegátů, volba předsedajícího
2. Schválení programu shromáždění delegátů
3. Volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele
4. Zpráva mandátové komise
5. Kontrola usnesení SD ze dne 22.6.2021
6. Zpráva PD o činnosti a hospodaření družstva v roce 2021 včetně schválení
řádné účetní závěrky za rok 2021
7. Zpráva kontrolní komise
8. Přestávka
9. Diskuse
10. Usnesení, závěr

Žádáme o potvrzení Vaší účasti telefonicky, e-mailem nebo zasláním návratky do 15.6.2022.

V Tišnově 1.6. 2022

JUDr. Miloš S o b o t k a v.r.
předseda družstva

Iva M ň a č k o v á v.r.
místopředseda představenstva