Pozvánka na shromáždění delegátů 2021

Představenstvo
KVĚTNICE, stavebního bytového družstva
Tišnov, Mlýnská 666

Vás zve na

S H R O M Á Ž D Ě N Í D E L E G Á T Ů

konané

v ú t e r ý dne 22. června 2021 v  17,00 hodin

v malém salonku Městského kulturního střediska v Tišnově, Mlýnská 152

Program jednání:

1. Zahájení shromáždění delegátů
2. Schválení programu shromáždění delegátů
3. Volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele
4. Zpráva mandátové komise
5. Kontrola usnesení SD ze dne 18.6.2020
6. Zpráva PD o činnosti a hospodaření družstva v roce 2020 včetně schválení
řádné účetní závěrky za rok 2020
7. Zpráva kontrolní komise
8. Schválení nových stanov družstva
9. Schválení směrnice družstva č. 51/2021
10. Přestávka
11. Diskuse
12. Usnesení, závěr

Žádáme o potvrzení Vaší účasti telefonicky, e-mailem nebo zasláním návratky do 16.6.2021.

S pozdravem

JUDr. Miloš S o b o t k a  v.r.
předseda družstva

Iva M ň a č k o v á v.r.
místopředseda představenstva

Příloha: Informace o protiepidemiologických opatřeních na shromáždění delegátů
Výsledek hospodaření družstva za rok 2020
Návrh nových stanov družstva
Návrh směrnice družstva č. 51/2021
__________________________________________________________________________
V Tišnově dne 3.6.2021 Registrováno u KS v Brně telefon: 549415535/kl.2
Č.j.: 75/21 oddíl Dr XXXIV, vložka 39 E-mail: clenska@sbd-kvetnice.cz
Vyřizuje: Huláková